Skip to main content

Kinder- en jeugdpsychiatrie - een lichtere kijk op jeugdzorg

Kinder- en jeugdpsychiatrie - een lichtere kijk op jeugdzorg

Privacystatement

Privacystatement Licht-r

Inleiding

Licht-r kinder- en jeugdpsychiatrie, in de persoon van Monique Verburg, kinder- en jeugdpsychiater, biedt op verzoek van hulpverleners consultatie aan kinderen en jongeren en verricht op indicatie korte ondersteunende behandelingen aan kinderen en jongeren.

Licht-r kinder- en jeugdpsychiatrie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en behandelt deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit de geldende privacy wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens Licht-r van kind/jongere en ouder(s) verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Consultatie

Bij een consultatie ziet Monique Verburg kind/jongere en ouders, op verzoek van en vaak in aanwezigheid van de behandelend hulpverlener, waarbij er gezocht zal worden naar een antwoord op de consultvraag. Monique Verburg geeft een consultatief advies, waarna kind/jongere, ouders en hulpverlener samen bepalen of en in hoeverre zij dit advies zullen overnemen.

Bij een psychiatrische consultatie bestaande uit alleen contact met de consultvragend hulpverlener of uit (daarnaast) 1 contact met cliënt(-systeem) legt Monique Verburg geen volledig medisch dossier aan conform de wet BIG, maar maakt zij gebruik van de verlengde arm constructie.

De consultvragend hulpverlener schrijft een kort verslag van het consult en Monique Verburg vult dit waar nodig aan en accordeert dit. Het verslag wordt door de hulpverlener toegevoegd aan het dossier van betreffende cliënt.

Monique Verburg bewaart een kopie van het consultverslag gedurende 1 jaar onder de naam van de consultvragend hulpverlener.

Behandeling

Bij een diagnostisch traject en bij een behandeltraject is er sprake van meerdere contacten en is Monique Verburg als medebehandelaar betrokken. In dat geval is het wel noodzakelijk om een medisch dossier aan te leggen. Dit bestaat uit korte aantekeningen van de sessies en een (periodiek) samenvattend verslag dat als digitale brief verstuurd wordt naar de verwijzer/consultvrager.

Persoonsgegevens

Om een consult te kunnen verrichten heeft Licht-r i.h.a. de volgende algemene gegevens nodig van kind/jongere en ouder(s):

Personalia 
 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN-nummer
 • Telefoonnummer, mailadres
Situatie m.b.t. ouderschap
 • Actuele oudersituatie (ouders in leven/ samenwonend/ gescheiden/woonsituatie kind)
 • Gezagssituatie (gezamenlijk gezag/ gezag berust bij 1 ouder/voogdij) 

Daarnaast is vaak nog de volgende informatie van belang:

 • Medische gegevens
 • Betrokken huisarts en andere hulpverleners
 • Psychische en lichamelijke klachten: hulpvraag, voorgeschiedenis, huidige situatie, behandeladvies
 • Algemeen: woonsituatie, belangrijke sociale contacten, school, werk, vrije tijd
 • Eventuele andere relevante informatie ten aanzien van de consultatievraag
Verwerken van persoonsgegevens

Maakt u gebruik van het contactformulier? Dan slaat Licht-r uw persoonsgegevens (tijdelijk) op. We doen dit zodat we uw vraag kunnen beantwoorden of u verder kunnen helpen.

Verspreiding van persoonsgegevens

Licht-r zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via haar website of anderszins delen met derden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Licht-r doet haar uiterste best om haar website te beveiligen tegen misbruik en de opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met Monique Verburg.

In de Wet geneeskundige behandeloverkomst (WGBO) is informatie opgenomen over het recht van (ex-) cliënten om hun dossiergegevens gedeeltelijk of geheel te laten vernietigen (art. 7:455 lid 1 BW).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Licht-r bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel voor wat op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Contact

Indien u vragen heeft over privacy of persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Monique Verburg via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er worden geen gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt.

Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft Monique Verburg een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Toestemming minderjarigen: Voor het bieden van een consult aan minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) is de schriftelijke toestemming nodig van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt voorafgaand aan het consult door de consultvragend hulpverlener geregeld.

Aanmeldformulier voor consultvragers: schriftelijke toestemming van ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Beveiliging van gegevens

Licht-r draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. De huisarts en de verwijzer ontvangen tijdens en/of na afloop van een traject een brief. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

Licht-r legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van de website. Licht-r gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) cookies van derden. Licht-r heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen van cookies aanpassen of cookies verwijderen.

De website(s) van Licht-r kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. Licht-r heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacy-beleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

Licht-r kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten

Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

Recht op inzage

Licht-r zal uw persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

Recht op rectificatie

Als uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Licht-r fout verwerkt zijn dan zullen deze op uw verzoek worden aangepast.

Recht op het indienen van een klacht, Recht op klagen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent over de geboden zorg dan verzoeken we u dit te bespreken met Monique Verburg. Ook bij geschillen en conflicten verzoeken we u dit eerst bespreekbaar te maken bij Monique Verburg. Leidt dat niet tot overeenstemming dan kunt u zich vervolgens wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), afdeling ZGP ( Zelfstandig Gevestigde Psychiaters). De NVvP heeft een klachtenfunctionaris die u kan helpen.

Het reglement van de klachtenfunctionaris vindt u op de website www.licht-r.nl

Voor klachten zoekt u contact via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor geschillen zoekt u contact met De Geschillencommissie: De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt men naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).


Recht op overdracht

Als Licht-r een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht op overdracht van de gegevens aan die andere partij, daarbij rekening houdend met de bovengenoemde bewaartermijnen. De door Licht-r verzonden brieven zijn eventueel ook beschikbaar via de huisarts.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

U kunt aangeven dat uw gegevens die bij Licht-r zijn opgeslagen niet meer worden gebruikt maar nog wel opgeslagen blijven (recht op beperking van gegevensverwerking).