Skip to main content

Kinder- en jeugdpsychiatrie - een lichtere kijk op jeugdzorg

Kinder- en jeugdpsychiatrie - een lichtere kijk op jeugdzorg

Behandeling

Begrijpen en aansluiten.

Behandeling

Ik bied behandeling:

 • Als dat nodig is om een crisis bij een kind/jongere en/of het gezin te voorkomen.
 • Als het vanwege de complexiteit of de chroniciteit van belang is dat er tijdelijk of langdurig een (kinder- en jeugd)psychiater betrokken is.
 • Als het een behandeling betreft die alleen door een (kinder- en jeugd)psychiater kan worden uitgevoerd.

Psychiatrische diagnose

Het stellen van DSM-classificaties probeer ik zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat het vaak niets toevoegt en omdat het kinderen, jongeren en/of ouders vastzet in een (denkbeeldige) stoornis.

Medicatie

Ik ben kritisch op het voorschrijven van medicatie.

Bij psychische problemen spelen heel veel factoren een rol: aanleg, gedrag én omgeving. Vaak zijn er allerlei manieren om te zorgen dat het beter gaat. Soms kan medicatie tijdelijk extra ondersteuning bieden, maar dat is zeker geen vanzelfsprekendheid.

Ik vind het belangrijk om met ouders en kind een goede afweging te maken en besteed veel tijd aan uitleg over het effect van medicijnen, de voors en de tegens.

Als ik medicatie voorschrijf dan begeleid ik in ieder geval de opbouwfase zelf. Daarna besluiten we in goed overleg of de medicatiebegeleiding over kan naar de huisarts.

Ik geef altijd duidelijke instructies over het belang van afbouw en hoe dit vorm te geven.

Bij afbouw of bij ontregeling kan ik zo nodig opnieuw geconsulteerd worden.

Doelgroepen behandeling

Een (consultatief) onderzoekstraject geeft vaak al een duidelijke verbetering te zien. Als we er op uitkomen dat er daarna nog andere interventies nodig zijn verwijs ik daarvoor zoveel mogelijk gericht door. Zelf behandel ik alleen datgene wat niet door andere hulpverleners overgenomen kan worden. Dat gaat vooral over de volgende situaties:

Complexe problemen bij kind en gezin

Doelen behandeling:

 • Ontwarren van problemen en verhelderen wat er meespeelt.
 • Alle betrokkenen op 1 lijn brengen, zodat er rust komt en ruimte om na te denken over passende ondersteuning of hulp.
 • Adviseren over en een bijdrage leveren aan het inzetten van passende interventies.
 • Eventueel laagfrequent vervolgen en evalueren van het beloop.

Kinderen/jongeren die tijdelijke ondersteuning van psychofarmaca nodig hebben

Doelen behandeling:

 • Adequaat instellen op tijdelijke medicamenteuze ondersteuning, inclusief noodzakelijke controles.
 • Psycho-educatie aan kind/jongere en ouders (en hulpverlener) over doelsymptomen, werking en bijwerkingen en over op- en afbouwtraject van de medicatie, met als doel vergroten van gevoel van eigen regie.
 • Na adequate instelling de medicatiebegeleiding (tijdelijk of definitief) in overleg overdragen aan de huisarts.

Kinderen/jongeren met chronische ernstige kinderpsychiatrische problematiek.

Doelen behandeling:

 • Psycho-educatie aan kind/jongere en ouders (en hulpverlener) over de chronische psychiatrische kwetsbaarheid.
 • Laagfrequent vervolgen van het beloop. Dit ‘vinger-aan-de-pols contact’ is met name voor ouders/verzorgers een belangrijke steunfactor, vooral omdat er bij oplopende stress snel kan worden bijgestuurd, waardoor verergering van de problemen vaak kan worden voorkomen.
 • Indien nodig instellen op en monitoren van de vaak noodzakelijke langdurige medicamenteuze ondersteuning.

logo licht r